O FIRMIE

Rzeczoznawca Majątkowy Łódź

„Rzeczoznawca Majątkowy Mateusz Zarzycki” to firma zajmująca się wyceną nieruchomości, doradztwem na rynku nieruchomości, wykonywaniem ekspertyz dotyczących rynku nieruchomości oraz pomiarami termowizyjnymi.
Czynności w zakresie nieruchomości wykonuje uprawniony rzeczoznawca majątkowy. Swoje usługi świadczymy na terenie województwa łódzkiego, jednakże w indywidualnych przypadkach możliwe jest również wykonania zlecenia na terenie całej Polski.

Właścicielem firmy jest uprawniony rzeczoznawca majątkowy mgr inż. Mateusz Zarzycki, (nr uprawnień zawodowych nadanych przez Ministra Infrastruktury 6759), absolwent studiów dziennych na kierunku Geodezja i Kartografia, specjalizacja Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa na AGH w Krakowie oraz studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości na AGH w Krakowie, uczestnik Szkolenia Związków Banków Polskich „Wycena nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych” zakończonego zdanym egzaminem – nr certyfikatu 618.
Szeroka wiedza oraz doświadczenie zawodowe zarówno w wycenie nieruchomości, geodezji jak i pomiarach termowizyjnych gwarantuję profesjonalizm, rzetelność oraz wykonanie zlecenia zgodnie z należytą starannością oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Aby zapewnić kompleksową obsługę klientów współpracujemy z Kancelarią Adwokacką Moniki Kucwaj-Zarzyckiej w Łodzi.

Rzeczoznawca majątkowy Łódź

Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku wraz z późniejszymi zmianami: 
Art. 174.
1. Rzeczoznawstwo majątkowe jest działalnością zawodową wykonywaną przez rzeczoznawców na zasadach określonych w niniejszej ustawie.
2. Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów rozdziału 4 niniejszego działu.
3. Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
(…)
6. Prowadzenie działalności w zakresie szacowania nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest możliwe, w przypadku gdy czynności z zakresu szacowania nieruchomości będą wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych.
Art. 175.
1. Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do wykonywania czynności, o których mowa w art. 174 ust. 3 i 3a, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości.
(…)
3. Informacje uzyskane przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonywaniem zawodu stanowią tajemnicę zawodową. W szczególności informacje uzyskane w toku wykonywania czynności zawodowych nie mogą być przekazywane osobom trzecim, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej lub w przypadkach, o których mowa w art. 157, art. 194, art. 195 i art. 195a.

Tytuł zawodowy „rzeczoznawca majątkowy” podlega ochronie prawnej.